Gips deze week

Op 16 oktober is het GIPS project
op het Tienercollege
p/a Lyceum Oude Hoven
Hoefslag 4

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Sociaal Domein

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het maatschappelijke doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente.

Op 1 januari 2015 is er een overdracht van taken van het Rijk naar gemeenten. Hiervoor wordt onder andere een nieuwe Wmo-wet van kracht. De overdracht van Awbz-taken is een omvangrijke opgave voor gemeenten en hun partners. Uitgangspunt hierbij blijft dat uitgegaan wordt van eigen kracht en sociaal netwerk van cliënten. Er is een vangnet voor mensen die het zelfstandig niet redden.

Op dit moment werken zes gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) samen aan de voorbereiding van de overdracht van de Wmo-Awbz taken. Zij stellen een Periodiek Plan samen waarin staat hoe de gemeenten hun nieuwe taken m.b.t. de Wmo, Jeugdwet en Participatie wil realiseren. Meer informatie volgt later.

Alle informatie over de bepalingen ‘Besluit Maatschappelijk Ondersteuning van de gemeente Gorinchem’ voor 2014 is te lezen in de pfd (Besluit maatschappelijke Ond ).

Het Puntenplan van het Platform Mantelzorg Zuid Holland Zuid

Wij, de leden van het Platform Mantelzorg Zuid Holland Zuid (ZHZ), geven u hieronder een aantal adviezen mee op basis van onze ervaringsdeskundigheid. Wij vragen u om deze adviezen ter harte te nemen en gaan hierover graag met u in gesprek!
Klik op de pdf Puntenplan Platform Mantelzorg voor het complete verhaal en de contactgegevens.

Inkomenseffecten van het afschaffen van de Wtcg, CER en de Regeling specifieke zorgkosten

De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad heeft het Nibud gevraagd om de inkomenseffecten van het afschaffen van deze regelingen inzichtelijk te maken. In dit rapport heeft het Nibud de inkomenseffecten uitgewerkt die ontstaan als de regelingen op dit moment zouden worden afgeschaft en hier geen gerichte inkomensondersteuning voor in de plaats komt.

De inkomenseffecten zijn uitgewerkt voor een aantal voorbeeldhuishoudens waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen lage en hoge specifieke zorgkosten. In individuele gevallen of voor bepaalde groepen kunnen de inkomenseffecten afwijken van deze voorbeelden.

Het complete onderzoek is te lezen in het rapport; klik op de pdf 'Inkomenseffecten afschaffen'.

AWBZ naar Wmo: de feiten

De transitie van AWBZ begeleiding vindt plaats per 1-1-2015.

• In tegenstelling tot wat er in het regeerakkoord staat, zal ook de dagbesteding pas per 2015 volledig onder verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Er komt een overgangsregeling voor nieuwe aanvragen voor dagbesteding vanaf 2014;
• Uiteindelijk wordt alle extramurale zorg en ondersteuning uit de AWBZ geschrapt en naar gemeenten overgeheveld. Extramurale verpleging gaat naar de ZVW;
• Huishoudelijke verzorging wordt alleen toegankelijk voor mensen die dit zelf niet kunnen bekostigen en verdwijnt dus als basisvoorziening in de Wmo;
• De transitie gaat gepaard met een korting van 25% op het oorspronkelijke budget.

Participatiewet: de feiten

In 2015 wordt de Participatiewet van kracht voor nieuwe aanvragers.

• In de wet worden de Wsw, Wajong en Wwb gebundeld. In 2015 geldt de wet voor alle cliënten op het terrein van werk en inkomen;
• Door de nieuwe wet wordt de toegang tot de Wsw gesloten m.i.v. 2014;
• Bedrijven worden gestimuleerd minimaal 5% arbeidsgehandicapten in hun personeelsbestand te hebben;
• Er vindt een efficiencykorting over zes jaar op de SW plaats. De totale korting bedraagt door invoering van de Participatiewet 200 miljoen.

Jeugdwet: de feiten

Met ingang van 2015 worden gemeenten door middel van de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle jeugdzorg.

• Het gaat hier om de jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz en zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren;
• De preventieve ondersteuning voor jeugd was al onderdeel van de Wmo in prestatieveld 2
• Uitgangspunt is één gezin, één plan, één regisseur
• De overheveling gaat gepaard met een korting van ongeveer 15% op het totale budget.

Hier kunt u de verklarende woordenlijst voor Wmo/Sociaal Domein vinden. Klik op Woordenboek Wmo.

Puntenplan Platform Mantelzorg