De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.
In verband met de vakantie verschijnt de eerstvolgende Docu-alert op zaterdag 19 augustus.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Samen sterk in Gorinchem

Samen sterk in Gorinchem
jeugdhulp, werk&inkomen, zorg& ondersteuning

Decentralisaties in het sociaal domein: wat zijn dat?

U heeft er vast al eens van gehoord of over gelezen: de decentralisaties in het sociaal domein. De kans bestaat dat u er als inwoner van de gemeente Gorinchem vroeg of laat mee te maken krijgt. Bijvoorbeeld omdat u ondersteuning of zorg nodig heeft, hulp om (weer) aan het werk te gaan, uw kind ondersteuning nodig heeft of omdat u vrijwilliger of mantelzorger bent.

Maar wat houden deze decentralisaties, of transities zoals ze ook wel eens genoemd worden, nu precies in? We hebben een aantal vragen en de antwoorden daarop over deze veranderingen in het sociaal domein voor u op een rijtje gezet.

Waarom is deze verandering nodig?
Het idee is dat de gemeente het dichtst bij de inwoners staat. lmmers, de gemeente kent de dorpen en de buurten, de voorzieningen en veel inwoners. Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, zorg & ondersteuning en werk & inkomen. Deze drie belangrijke onderwerpen worden nu nog door het Rijk en de Provincie geregeld.

Wat betekenen de veranderingen voor mij als inwoner?
De gemeente gaat met u in gesprek waarin we kijken naar wat u zelf kunt, eventueel met hulp van mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren). We gaan minder met standaardregels en formulieren werken en meer met u in gesprek. We gaan er namelijk van uit, dat u prima zelf kunt nagaan over wat u nu echt nodig hebt en welke oplossing het best bij u past. Bij ondersteuningsvragen is in de toekomst uw eigen kracht dus het uitgangspunt. We kijken naar wat nodig is om u te helpen en zoveel mogelijk zelf te doen, eventueel met hulp van uw familie of omgeving. Redt u het niet zelf of met ondersteuning van uw omgeving, dan kunt u een beroep doen op de gemeente. Het is niet meer vanzelfsprekend dat u recht heeft op hulp.

Wat leveren de veranderingen mij als inwoner op?
De gemeente wil (jeugd)hulp, welzijn en werk & inkomen makkelijker voor u organiseren. Doel daarbij is om onder andere te voorkomen dat hulpverleners in één huishouden langs elkaar heen werken. We kijken naar de hulp die per huishouden nodig is en zorgen, als dat nodig is, voor één plan van aanpak. en één contactpersoon. Voor inwoners die het écht niet alleen kunnen, doet de gemeente juist een stap naar voren, zodat ook zij hun plek vinden.

De veranderingen zijn toch ook een bezuinigingsoperatie?
Dat klopt, deze veranderingen zijn nodig om maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en zorg betaalbaar te houden. We bezuinigen dus ook. Gemeenten krijgen straks voor hun nieuwe taken in het sociaal domein minder geld van de Rijksoverheid dan er nu voor beschikbaar is. Door de hulp en ondersteuning efficiënter te organiseren kan de gemeente besparen.

Hoe weet ik waar ik precies aanspraak op kan maken straks?
De veranderingen gaan in vanaf 2015. De wet hiervoor wordt nu gemaakt. Het jaar 2015 is een overgangsjaar. Als u nu een indicatie heeft die heel 2015 doorloopt, verandert er in dat jaar nog niets. U ontvangt in dat jaar dezelfde zorg die u gewend bent. Ook de bestaande jeugdige cliënten houden zorg in 2015. Voor iedereen die op 31 december 2014 een dienstverband heeft via de WsW, blijft de Wsw bestaan.
We weten nog niet alles precies. De gemeente bereidt de veranderingen momenteel voor. Dat doen we zorgvuldig. We praten met organisaties, vertegenwoordigers van cliënten, we betrekken inwoners erbij en zullen iedereen op tijd informeren. Hoe dit precies vorm krijgt, wordt de komende tijd duidelijker. Houd daarvoor de website van uw gemeente of deze website en de gemeentepagina in de krant in de gaten. Daarop zal steeds meer informatie beschikbaar komen.

Wat als er niemand in mijn omgeving is die mij kan en wil helpen?
Als er niemand in uw omgeving is die u kan helpen, gaan we op zoek naar een andere oplossing. Mogelijk zijn er voorzieningen waar u mee bent geholpen en anders gaan we op zoek naar organisaties die u kunnen helpen. En dan verandert er voor u misschien niets. De gemeente is er altijd voor inwoners die het zelf of met hulp van anderen niet redden.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Gorinchem of op http://www.zorgwijzer.nl/faq/laag-inkomen

Veranderingen in het sociaal domein

Vanaf 2015 kunt u als inwoner terecht bij de gemeente voor ondersteuning op het gebied van Jeugdhulp, Maatschappelijke ondersteuning en Werk & lnkomen. De gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard, Zederik, de Regionale Sociale Dienst en Avelingen Groep werken hierin intensief samen.

Wat betekent dat allemaal?
Dat u bij de gemeente terecht kunt met uw vragen als het niet goed gaat met een van de kinderen. Als u het niet meer ziet zitten om uw huishouden draaiend te houden. Als u uw baan bent kwijtgeraakt. Als u zich eenzaam voelt. Zo maar een paar voorbeelden. Via de gemeentepagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Er ontstaan soms misverstanden over de veranderingen die vaak niet kloppen We zetten er hieronder een paar op een rijtje.

“Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik geen hulp meer”
ln de wet staat dat de gemeente maatschappelijke ondersteuning moet bieden als iemand niet zelf of met hulp van mensen in zijn omgeving kan meedoen in de samenleving of er op bepaalde punten zelf niet meer uitkomt. Gemeenten moeten altijd aan deze wettelijke plicht voldoen. Ook als het geld op is.

“lk heb dagbesteding die bij mij past. lk ben bang dat ik die kwijtraak omdat de gemeente moet bezuinigen, en dat ze me dan iets willen geven waar ik weinig aan heb.”
Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden aan mensen als ze niet zelf of met hulp van mensen in hun eigen omgeving, bv. buren, vrienden, familie of vrijwilligers, kunnen meedoen in de samenleving, of als ze het zelf niet alleen meer redden in hun gewone leven. Voor sommige mensen is een activiteit in het buurthuis wel een oplossing. Bijvoorbeeld een koffieochtend bezoeken om eenzaamheid te voorkomen. Voor andere mensen is gespecialiseerde dagbesteding nodig. Bijvoorbeeld om te leren hoe ze structuur aanbrengen in hun dag. ln dat geval moeten gemeenten gespecialiseerde dagbesteding aanbieden. Uit het onderzoek dat de gemeente doet, blijkt welke ondersteuning passend is voor een cliënt.

“Gemeenteambtenaren weten niet goed wat ik nodig heb.”
De gemeente gaat er voor zorgen dat er mensen komen die goed in de gaten hebben wat u nodig hebt. Dat kunnen mensen zijn van een organisatie die de gemeente inhuurt of de gemeente neemt deze mensen zelf in dienst. Het kunnen ook medewerkers uit een sociaal wijkteam zijn. Een sociaal wijkteam bestaat uit: een adviseur van MEE, een medewerker van Jeugdzorg, een maatschappelijk werker, een Wmo-zorgconsulent en een wijkverpleegkundige. Daarnaast werkt het team met verschillende anderen (zorgpartners waaronder bijvoorbeeld de Regionale Sociale Dienst (RSD). De gemeente geeft zelf geen zorg dat blijven deskundigen doen zoals zorginstanties, jeugdzorg psychologen, huisartsen en anderen.

Wilt u meer informatie kijk dan op de website van de gemeente:
http://www.gorinchem.nl

Nieuwe zorgzaken van de gemeente
Wat betekent dat allemaal? Dat u bij de gemeente terecht kunt met uw vragen als het niet goed gaat met een van de kinderen. Als u het niet meer ziet zitten om uw huishouden draaiend te houden. AIs u uw baan bent kwijtgeraakt. Als u zich eenzaam voelt. Zo maar een paar voorbeelden. Er ontstaan soms misverstanden over de veranderingen. We zetten er hieronder een paar op een rijtje.

“lk raak mijn huidige woonplek in een verzorgingshuis kwijt en moet weer zelfstandig wonen.”
Woont u nu al in een verzorgingshuis, dan houdt u het recht op een plaats in een zorginstelling. Voor nieuwe cliënten gelden vanaf 2015 nieuwe, strengere voorwaarden voor wonen in een zorginstelling

“Het hangt van de Wmo-consulent af of ik de hulp krijg die ik nodig heb.”
Gemeenten zijn verplicht om mensen die niet zelf of met hulp van hun omgeving kunnen meedoen, of zichzelf niet meer goed kunnen redden, steun te geven. Dat staat in de wet. De Wmo-consulent kan en mag daar niets aan veranderen. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u hierbij helpen. Daar heeft u recht op.

"Gemeenten krijgen de beschikking over mijn medische dossier.”
Gemeenten krijgen geen medische dossiers te zien. De gemeente mag bijvoorbeeld alleen weten dat iemand een indicatie voor de nieuwe Wet langdurige zorg heeft. De gemeente krijgt niet te zien wat er in het dossier staat. De gemeente mag alleen gegevens bekijken als u daar toestemming voor geeft. En alleen als het voor uw aanvraag voor hulp belangrijk is. Bovendien hebben alle artsen, ook de huisarts, een medisch beroepsgeheim.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente www.gorinchem.nl, www.zorgwijzer.nl/faq/laag-inkomen of contact opnemen met het klantcontactpunt van de gemeente Gorinchem via (0183) 65 95 35 of klantcontactpunt@gorinchem.nl

Heeft u dit jaar recht op extra geld?
Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of bijstand? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld, de zogenaamde eenmalige koopkrachttegemoetkoming.

Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Daarom krijgen mensen met een laag inkomen dit jaar eenmalig extra geld.

Het extra geld is:
• 100 euro voor een echtpaar,
• 90 euro voor een alleenstaande ouder,
• 70 euro voor een alleenstaande

Wat moet u doen?
Ga naar http://www.zorgwijzer.nl/faq/laag-inkomen

De RSD AV voert deze regeling uit voor onze gemeente. Ontvangt u van de RSD AV een WWB, IOAW of IOAZ uitkering? U hoeft dan niets te doen. U ontvangt dan automatisch bericht wanneer u de tegemoetkoming krijgt. Heeft u dit jaar gebruik gemaakt van een minimaregeling van de RSD AV? U krijgt dan automatisch een aanvraagformulier thuisgestuurd.

Ontvangt u geen aanvraagformulier maar denkt u toch recht te hebben op de tegemoetkoming? Kijk dan op de site: www.rsdav.nl/ eenmaligekoopkrachttegemoetkoming, U vindt hier meer informatie over de koopkrachttegemoetkoming en kunt hier het aanvraagformulier downloaden Bij vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de RSD AV op telefoonnummer (0183) 65 02 00.

Meer weten?
Ga naar http://www.rsdav.nl/eenmaligkoopkrachttegemoetkoming

Nieuwe werkwijze jeugdhulp

Persoonlijk en dichtbij

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Om de veranderingen in 2015 zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen, kunnen huidige cliënten komend jaar van de huidige jeugdhulpaanbieder gebruik blijven maken. De 17 gemeenten uit de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Drechtsteden en de Hoeksche Waard sloten daarvoor gezamenlijk contracten af met 97 huidige jeugdhulpaanbieders.

Ook is door het sluiten van de contracten de jeugdhulp voor nieuwe cliënten in 2015 geregeld.

Informeren cliënten
Cliënten die nu een indicatie hebben voor hun kind die doorloopt in 2015, behouden de hulp totdat de indicatie afloopt in 2015 (uiterlijk tot 31 december 2015). Wanneer de indicatie in 2015 afloopt, kunnen cliënten zelf telefonisch contact opnemen met het klantcontactpunt Gorinchem (KCP) 0183-659535 of per email: klantcontactpunt@gorinchem.nl

Geen indicatie meer
Belangrijke verandering is dat voor de inzet van de jeugdprofessional geen indicatie van het CIZ of Bureau Jeugdzorg meer nodig is. Dit geldt ook voor cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB). Deze loopt door tot uiterlijk eind 2015, tenzij de indicatie eerder afloopt. PGB-houders in de regio Zuid-Holland Zuid krijgen deze week (week 48) een brief en een veel gestelde vragenlijst over de veranderingen.

Nieuwe werkwijze jeugdhulp: dichtbij, persoonlijk en snel
Vanaf 1 januari 2015 werken er in de gemeente Gorinchem jeugdprofessionals waar inwoners terecht kunnen: dichtbij. Deze professionals verlenen jeugdhulp op het gebied van opgroeien en opvoeden, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Als zij zelf niet de nodige hulp kunnen bieden, kunnen zij er een andere gespecialiseerde hulpverlener bij halen. Waar of door wie het kind/gezin geholpen wordt, de jeugdprofessional blijft indien nodig en gewenst het vaste aanspreekpunt voor het gezin: persoonlijk.

Vanaf 1 januari 2015 worden geen indicaties meer afgegeven. Dat betekent dat hulpvragers sneller geholpen kunnen worden door de jeugdprofessional. Deze medewerker bepaalt in overleg met het kind/gezin welke hulp nodig is. Zij maken samen een ondersteuningsplan voor de nodige hulp. Daarbij kijken ze ook naar mogelijkheden voor ondersteuning van uit het sociale netwerk of vrijwilligers. Als er gespecialiseerde hulp nodig is, zoekt de jeugdprofessional samen met het gezin de juiste expert voor de specialistische hulp.

Informatie
Komende maanden geven de 17 gemeenten en jeugdhulpaanbieders de nodige informatie aan inwoners en cliënten over de veranderingen en waar zij in 2015 terecht kunnen:

  • Huidige cliënten ontvangen begin december informatie via de huidige jeugdhulpaanbieder(s)
  • PGB-houders ontvangen deze week (week 48) een brief en meest gestelde vragenlijst (van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid)
  • Vanaf 1 december is op de site www.jeugdhulpzhz.nl te zien welke partijen de samenwerkende gemeenten gecontracteerd hebben voor de jeugdhulp
  • Inwoners vinden op de gemeentelijke websites, in de huis-aan-huisbladen en dergelijke de nodige informatie over de veranderingen rond jeugdhulp en waar zij in hun gemeente terecht kunnen voor hulpvragen.