Gips deze week

Geen GIPS project.

De docu-alert van deze week!
Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Docu-alerts

Docu-alert 403 3 juli 2020

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Handreiking bezoek en logeren in de gehandicaptenzorg vernieuwd
  Die vernieuwde handreiking is via dit bericht te vinden (bron: VGN). De handreiking is aangepast aan de nieuwe regels per 1 juli.
 • Handreiking aangepaste vakanties
  Die handreiking is gemaakt door VGN en de reisbranche; het RIVM heeft de handreikinggeaccordeerd.Het document is via dit bericht te vinden (bron: VGN).
 • Zorgvervoerders vrezen voor hun baan
  Zij roepen opdrachtgevers, zoals gemeenten, zorginstellingen en zorgverzekeraars, op om de vaste kosten van de uitgevallen ritten te blijven betalen tot het eind van het jaar. Anders gaan vervoerders failliet en dreigen er ontslagen.Zie verder dit bericht (bron: Skipr).
 • De Jonge: geen bezoekverbod bij nieuwe lokale uitbraak
  Dat heeft minister De Jonge in de Tweede Kamer gezegd. Zie verder dit bericht (bron: Skipr).
 • PGB: maatregelen vanaf 1 juli 2020
  Per Saldo heeft op een rijtje gezet welke financiële maatregelen nog wel en welke niet meer doorlopen na 1 juli. Zie dit bericht (bron:Per Saldo).
  Zie ook dit bericht van VGN.
 • Na 1 juli geen vergoeding meer voor ‘omzetderving’ in Wmo en Jeugdwet
  De vergoeding voor extra coronakosten is eerder wel verlengd tot eind 2020. Meer informatie in dit bericht (bron: VGN).
 • Kamervragen over gevolgen corona voor cliënten jeugdzorg beantwoord
  Die vragen waren gesteld door D’66. De antwoorden zijn hier te vinden.

Er is ook ander nieuws

PGB

 • Voorkom onnodige lasten en kosten voor ouderinitiatieven
  Vanaf 1 juli 2021 geldt de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza). Op basis van die wet moeten ook ouderinitiatieven een toelatingsvergunning aanvragen. Dat jaagt ouderinitiatieven op kosten. Per Saldo wil dat voorkomen. Lees meer daarover in
  dit bericht (bron: Per Saldo).

Wlz

 • Nza wil volgend jaar weinig in zorgregels veranderen
  Dit vanwege de carona-uitbraak, maar ook omdat er in diverse sectoren wordt gewerkt aan lange termijnplannen voor verbetering in de zorg. Meer hierover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Zorggebruik gehandicaptenzorg verandert: vaker pgb en meerzorg
  Dat blijkt uit de Monitor gehandicaptenzorg die deze week is gepubliceerd door de NZa.
  De Monitor geeft inzicht in getallen en ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Meer info in deze berichten van NZG (link) en Skipr (link). De Monitor zelf en een samenvatting zijn te vinden via dit bericht (bron: NZa).

Wmo/Jeugdwet/Participatiewet

 • Gemeenten: geef ons blijvend extra geld
  Dat hebben gemeenten deze week geschreven in een brandbrief aan het rijk. Ook op andere manieren voeren gemeenten actie. M eer info daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) , (link) en van VNG (link).
  Deze week was er een overleg in de Tweede Kamer over de financiële positie van gemeenten. Daaruit bleek dat het kabinet voorlopig geen extra geld wil geven. Zie voor de uitkomsten van dat overleg verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor een reactie van VNG op de uitkomst van het debat hier (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Cedris wil basisbaan in plaats van uitkering
  Meer daarover in deze twee berichten van Cedris (link), link.
  Dit idee maakt onderdeel uit van de publicatie ‘Investeren in mensen’, dat is uitgebracht door het Platform Toekomst van Arbeid . Deze publicatie bevat een aantal aanbevelingen voor de komende kabinetsformatie volgend jaar.
 • VNG wil cao voor ‘onderkant’ arbeidsmarkt
  Die cao is bedoeld voor mensen die werken met een indicatie beschut werk en mensen die onder de banenafspraak vallen. Meer daarover hier (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Banenafspraak: overheid haalt doel nog steeds niet, bedrijfsleven wel
  Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Ark deze week stuurde met de cijfers over 2019. Meer over die cijfers in dit bericht (bron: Schulinck). De brief van de staatssecretaris is via dit bericht te lezen.
 • Uitkeringsbedragen per 1 juli 2020
  De bedragen van een aantal uitkeringen, waaronder de Wajong, zijn per 1 juli gewijzigd. Zie voor een overzicht van de wijzigingen hier.

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Stand van zaken behandeling spoedreparatiewet Wzd
  Bij de Tweede Kamer is een spoedwet in behandeling om de Wzd (en de Wvggz) te wijzigen zodat die beter uitvoer baar worden. Door de Kamer is een aantal vragen gesteld bij die Spoedwet (‘het Verslag’). Die vragen zijn nu beantwoord (‘Nota naar aanleiding van het Verslag’). Dat stuk is via deze link te vinden.
 • Wat vindt de Inspectie van de uitvoering Wzd na de eerste drie maanden
  De Inspectie heeft de eerste indrukken over de uitvoering van de Wzd in de eerste drie maanden van 2020 gepubliceerd. Zie voor een samenvatting dit bericht (bron:VGN).
  Onderaan het bericht staat een link naar het complete rapport.

Overig

 • Meerderheid 2e Kamer voor uitbreiding Grondwet met grondslag handicap
  Artikel 1 van de Grondwet regelt kortweg gelijke behandeling van alle burgers en verbiedt discriminatie op grond van bv. godsdienst of geslacht.De Tweede Kamer is deze week akkoord gegaan met een wetsvoorstel van D’66, Groen Links en PvdA om
  ook discriminatie op grond van handicap te verbieden. Zie verder deze berichten van Ieder(in) (link) en Tweede Kamer (link).