De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Sociaal Domein

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het maatschappelijke doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente.

Op 1 januari 2015 is er een overdracht van taken van het Rijk naar gemeenten. Hiervoor wordt onder andere een nieuwe Wmo-wet van kracht. De overdracht van Awbz-taken is een omvangrijke opgave voor gemeenten en hun partners. Uitgangspunt hierbij blijft dat uitgegaan wordt van eigen kracht en sociaal netwerk van cliënten. Er is een vangnet voor mensen die het zelfstandig niet redden.

Op dit moment werken zes gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) samen aan de voorbereiding van de overdracht van de Wmo-Awbz taken. Zij stellen een Periodiek Plan samen waarin staat hoe de gemeenten hun nieuwe taken m.b.t. de Wmo, Jeugdwet en Participatie wil realiseren. Meer informatie volgt later.

Alle informatie over de bepalingen ‘Besluit Maatschappelijk Ondersteuning van de gemeente Gorinchem’ voor 2014 is te lezen in de pfd (Besluit maatschappelijke Ond ).

AWBZ naar Wmo: de feiten

De transitie van AWBZ begeleiding vindt plaats per 1-1-2015.

• In tegenstelling tot wat er in het regeerakkoord staat, zal ook de dagbesteding pas per 2015 volledig onder verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Er komt een overgangsregeling voor nieuwe aanvragen voor dagbesteding vanaf 2014;
• Uiteindelijk wordt alle extramurale zorg en ondersteuning uit de AWBZ geschrapt en naar gemeenten overgeheveld. Extramurale verpleging gaat naar de ZVW;
• Huishoudelijke verzorging wordt alleen toegankelijk voor mensen die dit zelf niet kunnen bekostigen en verdwijnt dus als basisvoorziening in de Wmo;
• De transitie gaat gepaard met een korting van 25% op het oorspronkelijke budget.

Participatiewet: de feiten

In 2015 wordt de Participatiewet van kracht voor nieuwe aanvragers.

• In de wet worden de Wsw, Wajong en Wwb gebundeld. In 2015 geldt de wet voor alle cliënten op het terrein van werk en inkomen;
• Door de nieuwe wet wordt de toegang tot de Wsw gesloten m.i.v. 2014;
• Bedrijven worden gestimuleerd minimaal 5% arbeidsgehandicapten in hun personeelsbestand te hebben;
• Er vindt een efficiencykorting over zes jaar op de SW plaats. De totale korting bedraagt door invoering van de Participatiewet 200 miljoen.

Jeugdwet: de feiten

Met ingang van 2015 worden gemeenten door middel van de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle jeugdzorg.

• Het gaat hier om de jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz en zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren;
• De preventieve ondersteuning voor jeugd was al onderdeel van de Wmo in prestatieveld 2
• Uitgangspunt is één gezin, één plan, één regisseur
• De overheveling gaat gepaard met een korting van ongeveer 15% op het totale budget.

Hier kunt u de verklarende woordenlijst voor Wmo/Sociaal Domein vinden. Klik op Woordenboek Wmo.

Mantelzorg

Wanneer komt u in aanmerking voor het mantelzorgcompliment?

U komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U geeft al langer dan drie maanden, onbetaald, meer dan gebruikelijke zorg aan iemand in uw persoonlijke omgeving die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is of kampt met een verslaving of psychische ziekte. Degene voor wie u zorgt kan zelfstandig wonen, maar ook verblijven in een instelling.
  • U bent persoonlijk betrokken bij degene voor wie u zorgt en u bent familie, buren of vrienden van de zorgvrager. Professionele zorgverleners of vrijwilligers komen niet in aanmerking voor de waardering.
  • U bent 21 jaar of ouder. Jonge mantelzorgers (tot 21 jaar) worden op een andere manier in het zonnetje gezet.
  • U zorgt voor iemand die in Gorinchem woont. Of u woont in Gorinchem én u zorgt voor iemand buiten Gorinchem én u heeft geen recht op een mantelzorgwaardering van de gemeente waar uw zorgvrager woont.

Mantelzorg steunpunt biedt brede ondersteuning Bij het Mantelzorgsteunpunt kunt u terecht voor ondersteuning. Graag bieden wij u en andere mantelzorgers een gevarieerd aanbod aan cursussen, workshops en themabijeenkomsten. Het Mantelzorgsteunpunt doet haar uiterste best een passend aanbod samen te stellen.

Het mantelzorg steunpunt is bereikbaar op 0183 659 549 of stuur een e-mail naar mantelzorg@gorinchem.nl