De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.
Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Missie en visie

Missie en visie

In de komende jaren zal het Platform zich blijven inzetten om binnen het Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet en Jeugdwet), gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Wij zullen op basis van signalen uit de burger(s) van de gemeente Gorinchem en op basis van eigen bevindingen Burgemeester en Wethouders en leden van de gemeenteraad blijven informeren met onze adviezen. Kritisch zullen wij daarin de beleidsvoornemens en daar aan verbonden verordeningen van de gemeente toetsen op haalbaarheid en werkbaarheid. Meedoen en Inclusief beleid en participatiesamenleving zijn hierbij uitgangspunten.

 • Dat iedere burger zo volwaardig en zelfstandig mee kan doen;
 • Een efficiënte inzet van publieke middelen
 • Inclusief beleid;
 • Maatwerk waar het kan en compensatie waar het nodig is;
 • Invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de Omgevingswet.

Hierin voelt het Platform zich gesteund door de ratificatie van het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking op 14 juni 2016. Mevrouw E. den Heijer is ambassadeur van het VN-verdrag.

Het Platform zal tijdens het reguliere overleg met de gemeente, met ambtenaren en wethouder(s), knelpunten ter sprake brengen en oplossingen nastreven, onder andere door:

 • Het toetsen van beleid en verordeningen op het gebied van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet;
 • Ervaringen van burgers van Gorinchem te vertalen in signalen en ze wijzen op inspraak- en klachtenprocedures;
 • Meedenken met de (Europese) aanbestedingen;
 • Het toetsen van het VN verdrag bij alle stappen in het kader van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet;
 • Door zich in te zetten voor keuzevrijheid, binnen de Wmo, (eventueel Participatiewet) en Jeugdwet, middels gebruikmaking van een PGB voor o.a. voor huishoudelijke hulp, begeleiding (individueel – groep), persoonlijke verzorging en of hulpmiddelen ( rolstoelen, handbikes, tilliften, etc).

Komende jaren zal het Platform zich blijven inzetten voor het uitvoeren van een inclusief beleid. Het Platform blijft meedenken over de bezuinigingsvoorstellen van de Wmo en aandacht en zorg te dragen voor:

 • Dat iedere burger zo volwaardig en zelfstandig mee kan doen;
 • Een efficiënte inzet van publieke middelen;
 • Inclusief beleid;
 • Maatwerk waar het kan en compensatie waar het nodig is.

Hierin voelt het Platform zich gesteund door het, door de EU geratificeerde VN verdrag (2003-2010 EU Disability Action) inzake de rechten van personen met een handicap, ook bekend onder ‘Agenda 22’.
Het Platform zal, tijdens het reguliere overleg met de gemeente, knelpunten ter sprake brengen en oplossingen nastreven, onder andere door:

 • Het toetsen van de compensatieplicht van de gemeente volgens het VNG project "de Kanteling"
 • Ervaringen van burgers van Gorinchem te registreren;
 • Meedenken met de Europese aanbestedingen.
 • Door zich in te zetten voor keuzevrijheid, binnen de Wmo, middels gebruikmaking van een PGB voor huishoudelijke hulp of hulpmiddelen ( rolstoelen, handbikes, til liften, etc)