De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin. Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Archieven

Emmy den Heijer geridderd

Voorzitter Emmy den Heijer is een bijzondere vrouw die al 15 jaar heel veel vrijwilligerswerk verricht voor de Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid. Dat op zich is al heel bewonderenswaardig, maar wat haar inzet zeer bijzonder maakt is dat mevrouw den Heijer dit doet terwijl zij zelf heel veel beperkingen heeft, zij is namelijk ook zelf dag en nacht afhankelijk van thuiszorg! Ondanks haar eigen beperkingen komt zij op voor haar medemens met een beperking. Door haar sterke persoonlijkheid en haar markante verschijning is zij een goede representant van een actieve hulpvrager en belangenbehartiger. Dit alles doet zij zeer gedreven en met een heel groot sociaal gevoel.

Het heeft Hare Majesteit behaagd om Emmy den Heijer te onderscheiden in de graad: LID in de orde van Oranje Nassau

Doe mee aan Meldactie Stapeling!

Heeft u te maken met een stapeling van zorgkosten of kent u iemand die hierdoor in de financiële problemen komt? Meld uw ervaringen dan bij het Nationale Zorgnummer. De meldingen worden verzameld en aan de nieuwe regering aangeboden.

Te veel mensen die te maken hebben met een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz of Wmo komen daardoor in financiële problemen. Soms besluiten ze te stoppen met zorg vanwege de kosten of nemen ze minder zorg. Het is daarom nodig dat hiervoor aandacht komt in de nieuwe kabinetsplannen. Ieder(in) roept mensen op hun hoge kosten voor zorg en ondersteuning te melden bij het Nationale Zorgnummer.

Meldactie Stapeling zorgkosten
Heeft u ook te maken met een opeenstapeling van zorgkosten of kent u iemand die hierdoor in de knel raakt? Meld uw ervaringen dan tijdens kantooruren bij het Nationale Zorgnummer, via 0900-2356780 (20 cent per gesprek). De meldingen worden anoniem verwerkt. Of u kunt op de website van Ieder(in) een formulier invullen.

Lees meer op de website van Ieder(in)

GIPS draait al 25 jaar op volle toeren

Het Gehandicapten Informatie Project op Scholen, kortweg GIPS, draait al 25 jaar op volle toeren.
Tien leden van de Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid (SGPG) zijn bijna wekelijks in touw om de oudste basisschoolleerlingen - uit de groepen 7 en 8 - te laten ervaren hoe het is om een beperking te hebben. "En hoe ze het ons gemakkelijker kunnen maken", aldus Cor Verschoor, die al vijftien jaar samen met Rob van Essen de coördinatie verzorgt. Jan Baks en Loes Brandwijk zijn er zelfs al vanaf het eerste uur bij.

Lees het interview hier verder.

Vrijwilligerssteunpunt Gorinchem

Het vrijwilligerssteunpunt biedt Gorcumse vrijwilligers- en non profitorganisaties een podium om vacatures bekend te maken terwijl vrijwilligers uit Gorinchem en omgeving er een gevarieerd aanbod aan vrijwilligersplaatsen vinden. We proberen voor iedereen wat wils aan te bieden. Eigen initiatief speelt hierbij een hoofdrol. Ons advies is dan ook: neem geregeld een kijkje op de site: www.vrijwilligersgorinchem.nl.

Hieronder vindt u de nieuwsbrief van het het vrijwilligerssteunpunt Gorinchem waarin u onder andere kunt lezen:

• een artikel over Ingeborg Steehouwer en waarom zij vrijwilliger oudercursus en taalvrijwilliger bij Taalproject Gorinchem is;
• een artikel over de ondersteuningsmogelijkheden voor initiatieven voor de stad (burgerinitiatieven);
• een artikel over het Platform zorgvrijwilligers;
• de voorjaarscursuskalender van het vrijwilligerssteunpunt – met daarin o.a. de cursus Praktijkvaardigheden EHBO en de cursus Fondsen werven.

Stop de stapeling zorgkosten!

Wij zijn mensen met een beperking en wij kunnen geen betaalde baan krijgen. Wij zijn dus altijd afhankelijk van een uitkering, maar nu kunnen we niet meer rondkomen.

  • Alles is duurder geworden:
  • Huur, gas en licht, computer en internet
  • Reizen met het openbaar vervoer
  • Plus de zorgverzekering en het eigen risico
  • Plus de eigen bijdrages voor Wmo-hulp en begeleiding
  • Plus alle andere zorgkosten, die niet meer vergoed worden.

Er zijn mensen die hun woonbegeleiding stoppen vanwege de kosten. Zo krijg je steeds meer zorgmijders, geldproblemen en schulden.

Volgens het NIBUD is het inkomen van mensen met een handicap sterk gedaald door alle zorgkosten. Gedaald met 10 procent! En voor minima is dat 10 procent te veel!

Mensen met een beperking willen gewoon meedoen en een bijdrage leveren aan de samenleving. Maar dan moet de samenleving wel zorgen dat dat kan.

Daarom vragen wij aan alle politieke partijen: Wat doet u hier aan? Hoe zorgt uw partij ervoor dat wij op een volwaardige manier kunnen meedoen?

Zie hier onze voorstellen:

· Verhoging van de Bijstands- en Wajong-uitkering
· Afschaffing eigen risico in de zorgverzekering
· Afschaffing eigen bijdragen in de Wmo

Graag willen wij hierover met u in gesprek. Reacties welkom bij:

Andries Lever, ervaringsdeskundige bij de LFB, een belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Telefoon: 030-2363761 of mail: a.lever@lfb.nu

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017 vastgesteld

Het college heeft op 3 januari de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017 vastgesteld. De nadere regels vormen, samen met de verordening en de beleidsregels, de regelgeving voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De nadere regels worden jaarlijks vastgesteld en bevatten onder andere de tarieven voor het persoonsgebonden budget (Pgb) en de grondslagen voor de vaststelling van de eigen bijdrage.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Nadere regels 2016:

- De Pgb-tarieven zijn geïndexeerd

- De indicatienormen voor het Pgb huishoudelijke ondersteuning zijn aangepast. Dit vanwege een rechterlijke uitspraak

- De normen voor de bepaling van de eigen bijdrage Wmo zijn aangepast. Hierdoor wordt de eigen bijdrage met ingang van 2017 lager

De nieuwe regels worden gepubliceerd op www.overheid.nl en zijn te vinden onder het kopje Lokale wet- en regelgeving. De stukken liggen daarnaast zes weken ter inzage in de hal van het stadhuis.

Gemeente Gorinchem besluit eigen bijdrage voor Wmo te wijzigen

Als gevolg van het besluit om de eigen bijdrage voor Wmo te wijzigen, gaat u met ingang van 2017 een lagere eigen bijdrage betalen.

Wat dit voor u concreet betekent hangt af van uw persoonlijke situatie zoals gezinssamenstelling, leeftijd en inkomen. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage wordt, dan verwijzen wij u naar de website van het CAK www.hetcak.nl.

U kunt de brief lezen in de pdf.

Hoe staat het met de toegankelijkheid in de Gorinchemse horeca?

Van 3 t/m 8 oktober 2016 was de Week van de Toegankelijkheid.

In die week hebben koppels van minimaal twee personen/leden van het platform 10 horecagelegenheden in Gorinchem geschouwd. Het schouwen gebeurde volgens een aantal criteria, opgesteld door het platform.
Vrijwel alle uitbaters waren geïnteresseerd en van goede wil om mee te denken aan oplossingen en wellicht aanpassingen te doen.

De deelnemende gelegenheden, criteria en de uitslag zijn te lezen in bijgaande pdf.

Gewoon gelijk

Wat betekent het VN-verdrag voor mensen met een beperking? De website Gewoon Gelijk legt het uit. Voor mensen met een beperking, belangenbehartigers, ondernemers en beleidmakers.

Bekijk Gewoon Gelijk

Breng Gewoon Gelijk onder de aandacht van uw achterban. Op de website van Ieder(in) vindt u hiervoor promotiemateriaal (een tijdschriftartikel, webbericht, banners en filmpje).

Downloads Gewoon Gelijk

Brandbrief samenwerkende gehandicaptenplatforms in de regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden

Geacht raadslid,

Vanaf 2015 is de gemeente o.a. verantwoordelijk voor de huishoudelijke ondersteuning aan de burgers die dat nodig hebben. Dit gebeurt in het kader van de WMO.

Met betrekking tot de inzet van de huishoudelijke ondersteuning willen wij graag onze (samenwerkende gehandicaptenplatforms AV) grote zorgen met u delen.

Met het invoeren van de WMO dient de gemeente bij een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning onderzoek te doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager.

Huishoudelijke ondersteuning is namelijk een individuele voorziening, hetgeen betekent dat de gemeente een objectief en onafhankelijk onderzoek uit dient te voeren. (Wij verwijzen hierbij ook naar een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dd. 18 mei jongstleden. Daarin wordt aangegeven dat een onafhankelijk en objectief onderzoek nodig is om te bepalen hoeveel tijd er nodig is om een huis schoon en leefbaar te houden. “Schoon en leefbaar” is in elke situatie anders).
De samenwerkende gemeente zijn zich op dit moment aan het beraden om te onderzoeken op welke wijze deze uitspraak in het AV werkgebied uitgevoerd moet gaan worden. Voor ons het juiste moment om opnieuw aandacht te vragen voor het volgende:

“Wij maken ons ernstig zorgen over de huidige gang van zaken in diverse gemeenten. Gezien bovenstaande uitspraak is het ons inziens niet de juiste weg om na het afgeven van een indicatie, de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de inhoud van de werkzaamheden en de hoeveelheid uren bij de zorgaanbieder neer te leggen. Dit is een standaardprocedure. Hierbij wordt geen recht gedaan aan de voorwaarden, onafhankelijk en objectief. De zorgaanbieder is immers partij. Zij hebben belang bij het leveren van weinig en/of goedkope huishoudelijke ondersteuning.”

De bij de gemeente liggende verantwoordelijkheid wordt met de huidige gang van zaken afgewend op de zorgaanbieders. Geen goede zaak menen wij. De samenwerkende gehandicaptenplatforms in de regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden zien graag dat de gemeente (zowel Wmo consulenten als uitvoerders) de indicatie stelt en de daarbij behorende uren aangeeft. Zij doen dit wel bij andere onderdelen, te denken valt aan o.a. begeleiding of wanneer men de keuze maakt voor een zorgaanbod in Persoons gebonden budget (P.g.b.)

Daarnaast heeft de gemeente op basis van de verordening WMO de opdracht en taak om toezicht, handhaving en toetsing kwaliteit en een (toegankelijke en gebruiksvriendelijke) klachtenregeling te hanteren. Van genoemde zaken zien wij weinig of niets terug. Wij pleiten voor een meer inzichtelijke en transparante handhaving en toetsing en daarnaast een goede kwaliteitstoets en een toegankelijke en gebruiksvriendelijke klachtenregeling.

Tevens willen wij benadrukken dat de inzet van huishoudelijke ondersteuning andere, niet meetbare, positieve neveneffecten heeft op de cliëntsituatie t.w.:

  • positieve invloed op cliënt, stabiele factor waar cliënten op terug kan vallen
  • huishoudelijke hulp vormt schakel naar de voor cliënt niet of in veel mindere mate toegankelijke samenleving
  • signaalfunctie in situaties waar weinig tot geen netwerk is
  • ondersteuning/ontlasting mantelzorgers waardoor mantelzorgers hun taak langer vol kunnen houden met als gevolg op lange termijn minder inzet van duurdere hulp. Denk daarbij aan dagopvang/opname/respijtzorg.

Wij nodigen u als raadslid, samen met uw (eventuele) fractie, stappen te ondernemen door middel van initiatiefvoorstellen in uw raad om te komen tot een andere en meer naar de burgers gericht beleid.

Wij als samenwerkende gehandicaptenplatform ervaren regelmatig in gesprekken met “gebruikers” dat het geen plezierige manier van werken is, die de samenwerkende gemeenten de afgelopen periode hebben gekozen. Wethouders en beleidsmedewerkers geven steeds aan dat zij niet in staat zijn om het beleid te veranderen en dat deze initiatieven voort moeten komen uit de verschillende gemeenteraden.

Bij deze dus een dringend verzoek om het huidige beleid aan te passen en aan te scherpen.

Met vriendelijke groet,

vertegenwoordigers van:

Gehandicaptenplatform “Het Zedje” ( Giessenlanden en Zederik)
Gehandicaptenplatform Leerdam
Vertegenwoordigers van het gehandicaptenplatform H – G nu in Wmo adviesraad
Vertegenwoordiger van het gehandicaptenplatform Slag + S - Molenwaard
Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid (SGPG)

Toegankelijke horeca in Gorinchem

In de Week van de Toegankelijkheid vragen mensen met een beperking aandacht voor een toegankelijke samenleving. Het thema van dit jaar is ‘toegankelijke eetgelegenheden’. In de week van 3 tot 8 oktober zijn door heel Nederland allerlei activiteiten om aandacht te vragen voor dit thema. Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid ( SGPG) organiseert een schouw in diverse horecagelegenheden in de gemeente Gorinchem op 5, 6, 7 en 8 oktober 2016.

Natuurlijk is iedereen overal welkom, maar soms is er net iets meer nodig voordat mensen ook werkelijk aan tafel kunnen gaan. In een toegankelijke eetgelegenheid wordt rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van alle gasten, dus ook met die van mensen met een beperking. Hoe toegankelijker een eetgelegenheid is, hoe meer mensen er kunnen eten. Dat betekent voordeel voor zowel het bedrijf als voor de potentiële gasten.

Voor mensen met een beperking is toegankelijkheid vaak geen luxe, maar een voorwaarde om gelijkwaardig in de samenleving mee te kunnen doen. Het is belangrijk dat uitbaters van eetgelegenheden zich bewust zijn van wat toegankelijkheid betekent voor mensen met een beperking.

Bijvoorbeeld: iedereen kan bij en in het restaurant komen, de informatie is voor iedereen te lezen of te begrijpen, mensen met een beperking kunnen hun eigen keuzes maken.

Iedereen doet mee

De lokale belangenbehartigers in Nederland streven naar een samenleving waarin iedereen kan mee doen. Dit jaar zetten zij zich in voor toegankelijkheid van eetgelegenheden. Dat betekent niet alleen aandacht voor fysieke toegankelijkheid (deuren, drempels, trappen, enz.), maar ook een passende menukaart zodat iedereen kan mee kan eten. En daarnaast gaat het er om dat het personeel rekening houdt met mensen met beperkingen.

Een week lang vinden in het hele land speciale activiteiten en evenementen plaats voor mensen met en zonder beperking samen. Op www.weekvandetoegankelijkheid.nl staan alle activiteiten die in de Week plaatsvinden.

De Week van de Toegankelijkheid is in 2016 een initiatief van Ieder(in), Oogvereniging en Stichting Hoormij. De Week wordt mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds.

Welke vergoeding is er voor mantelzorg?

Mantelzorgers kunnen aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Ze komen bijvoorbeeld in aanmerking voor dubbele kinderbijslag, ze krijgen in sommige gemeenten reiskosten vergoed of een parkeervergoeding.

Hennie heeft een zeldzame vorm van Alzheimer. Ze kan niet meer lezen, schrijven en heeft moeite zich te oriënteren. Peter verzorgt zijn vrouw en er is hulp in huis. - Foto: ANP XTRA

Reiskosten

Als iemand uit je huishouden langer dan een maand verpleegd wordt en je moet als mantelzorger meer dan 10 kilometer reizen om hem of haar regelmatig te bezoeken dan mag de mantelzorger 0,19 euro per kilometer aftrekken van de belasting. Ov-kosten of taxikosten zijn helemaal aftrekbaar.
Kijk hier op de website van de Belastingdienst voor meer informatie >>
Ook hebben sommige gemeenten reiskostenvergoeding voor mantelzorgers in de bijstand.

Extra kinderbijslag

Ouders met een ziek of gehandicapt kind dat thuis woont, hebben recht op twee keer kinderbijslag. Ben je een alleenstaande ouder en mantelzorger van een kind met een ziekte of handicap, of werkt je partner niet, dan heb je recht op 1.460,- euro extra kinderbijslag. Dit bedrag komt bovenop de dubbele kinderbijslag. Lees hier meer over kinderbijslag voor een thuiswonend kind dat intensieve zorg krijgt.
Kijk hier voor meer informatie over kinderbijslag >>

Veel Nederlanders zorgen voor een zieke partner, kind, ouder of andere naaste. Een zware taak naast hun gewone dagelijkse baan, die vaak als vanzelfsprekend gezien wordt. Ook door de mantelzorger zelf.
Lees meer in het dossier Mantelzorg >>

Parkeervergunning

Mensen die afhankelijk zijn van mantelzorg kunnen voor hun mantelzorger in sommige gemeenten een parkeervergunning aanvragen. In Amsterdam bijvoorbeeld kan een zorgvrager een vergunning aanvragen waar maximaal drie mantelzorgers gratis kunnen parkeren. Informeer bij je gemeente over de mogelijkheden.

Meereizen in het openbaar vervoer

De OV Begeleiderskaart is er voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer kunnen gaan. Met deze kaart kunnen mantelzorgers gratis meereizen met de zorgvrager. Het gaat dan om zorgvragers die ouder dan 12 jaar zijn met bijvoorbeeld epilepsie, een visuele handicap, een ernstige loopbeperking, een verstandelijke beperking of een psychische aandoening waardoor het zelfstandig reizen met eventuele hulpmiddelen niet lukt. Voor het aanvragen van een OV Begeleiderskaart kun je contact opnemen met Argonaut via telefoonnummer 030-2354661 of www.ovbegeleiderskaart.nl

Respijtzorg

Respijtzorg maakt het mogelijk dat mantelzorgers even een pauze kunnen nemen. Dat kan zijn voor een vakantie, maar respijtzorg kan ook iedere week ingeschakeld worden. Sommige zorgvragers gaan dan naar een logeeradres, maar het kan ook zo zijn dat er zorg thuis geregeld wordt, waardoor de mantelzorger er even op uit kan. Respijtzorg kan gedeeltelijk vergoed worden uit de Wmo als de zorgvrager ook ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. De mantelzorger kan respijtzorg aanvragen bij het CIZ als er zorg vanuit de Wet langdurige zorg wordt gegeven. Ook vergoeden sommige zorgverzekeraars respijtzorg in de aanvullende verzekering. Respijtzorg voor kinderen met een beperking kan aangevraagd worden bij de gemeente.

(schrijfster: Alexandra Sweers)

Beweegwijzer 2016-2017

Door te bewegen verbeter je je gezondheid en kom je ook in contact met andere mensen. De gemeente Gorinchem streeft ernaar dat iedereen kan meedoen, ook mensen met een beperking of chronische aandoening.

Naast het beweegaanbod vind je in deze Beweegwijzer ook informatie die mogelijke drempels om in beweging te komen weg kunnen halen zoals informatie over sporthulpmiddelen, vervoer, stichting leergeld, het vrijwilligerssteunpunt etc.

In de ‘Beweegwijzer’ hieronder vind je aanvullende informatie die jou kan ondersteunen bij het bewegen.

Advies verordening maatschappelijke ondersteuning 2016

De Stichting Gorinchem’s Platform voor Gehandicaptenbeleid (SGPG) heeft gereageerd op het concept voorstel “verordening maatschappelijke ondersteuning 2016 “ en verstrekt bijgevoegde toelichting.

De toelichting is te lezen in onderstaand document.

Bezwaar maken tegen huurverhoging

Hieronder volgt de letterlijke reactie van Sjaron Jenneskens, Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid, met betrekking tot de regeling omtrent bezwaar aanmaken voor huurders die gehandicapt of chronisch ziek zijn al van kracht is gegaan.
De regeling houdt in dat huurders uit de doelgroep bezwaar kunnen maken tegen de huurverhoging alsmede de inwonende mantelzorgers inkomen buiten beschouwing wordt gelaten.

'Voor 2016 is de groep chronisch zieken en gehandicapten die bezwaar kunnen maken tegen een onafhankelijke huurverhoging dezelfde als in 2015.
Wilt u bezwaar maken tegen inkomensafhankelijke huurverhoging en heeft u een huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten?

Dan moet u in 2016 aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

1. De huurder of een ander lid van het huishouden ontvangt ten minste een jaar en ten minste 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. De wijkverpleegkundige bepaalt wie hoeveel verpleging of verzorging thuis krijgt en hoe die geleverd zal worden en legt dat vast in een zorgplan.
2. De gemeente heeft aan de huurder of een ander lid van dat huishouden een blijk van waardering voor mantelzorgers verstrekt (voorheen mantelzorgcompliment door SVB) en die mantelzorg is verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden.
3. De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
4. De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een ADL-indicatie (hulp bij algemene dagelijkse handelingen, zoals eten, wassen of toiletgang).
5. De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een beschikking op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
6. De huurder of een ander lid van dat huishouden is blind. Dit kunt u aantonen met een verklaring van de huisarts of oogarts.

Maar ook huishoudens waarvan de huurder of een ander lid van dat huishouden een nog geldend zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015) heeft en aan de voorwaarden van 2014 voldoen, kunnen bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijk huurverhogingsvoorstel in 2016.

Door bezwaar te maken kunt u de huurverhoging mogelijk beperken tot maximaal 2,1%.'

Met vriendelijke groet,
Sjaron Jenneskens

Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid

SGPG bestaat 25 jaar!

Al 25 jaar strijdt de stichting voor haar belangengroep. In die 25 jaar is er veel bereikt met als resultaat dat het platform een gewaarde gesprekspartner is bij allerlei instanties, raden en commissies.
Gasten waren uitgenodigd in Hipper voor een gezellige en ontspannen middag. Een greep uit de vele ludieke acties van de afgelopen 25 jaren passeerde de revue. Het publiek werd onthaald op de successen die het Gehandicapten Platform inmiddels heeft behaald, maar ook op de nieuwe obstakels en steeds terugkerende aandachtspunten.
Het werk is voor het platform nog steeds niet gedaan!

Nieuwsgierig naar de ludieke acties? Ga dan naar de pagina SGPG en kijk bij nieuws bijeenkomsten.
Veel leesplezier!

Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid bestaat meer dan 25 jaar

Op 20 april a.s. viert de Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid (SGPG) dat het ruim 25 jaar geleden is gestart om een klankbord voor de gemeente Gorinchem te kunnen zijn voor mensen met een beperking en chronische ziekte. Hier was toen veel behoefte aan. In de achter ons liggende jaren hebben er veel acties plaatsgevonden en heeft de SGPG van zich laten horen.

In de loop van de jaren werd steeds duidelijker dat juist een belangenbehartiger namens de doelgroepen nadrukkelijk het voortouw dient te nemen naar beleidsmakers en uitvoerders. Wij zijn een gewaardeerde gesprekspartner voor o.a. de gemeente Gorinchem, Poort 6, Pro Rail/Arriva, Beatrixziekenhuis en anderen, om steeds de positie van mensen van de doelgroep onder de aandacht te brengen. Zodat zij als volwaardige burger hun eigen regie kunnen voeren in de participatie maatschappij.

Bij monde van onze voorzitter Mevr. E. den Heijer zullen we terugblikken op een aantal enerverende hoogtepunten.

Mevr. M. Sterk ( directeur MEE Nederland, Van 2002 tot 2012 2de kamerlid voor het CDA) . Zij hield zich bezig met vooral sociale zaken zoals armoedebeleid, arbeidsverhoudingen, Wajong, WSW, WW en is bereidt gevonden om aan deze bijeenkomst voor SGPG - vrijwilligers en genodigden mee te werken. Zij zal aandacht hebben voor het onderwerp:

“Belangenvertegenwoordiging, nog iets van deze tijd? ”

De SGPG is van mening dat in deze tijd er aandacht moet zijn voor de groep mensen met een beperking en chronisch zieken. De afgelopen periode heeft de overheid een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd en de gemeente als uitvoerder van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet benoemd. Dit proces wordt door de SGPG kritisch gevolgd.

www.WeHelpen.nl in Gorinchem

De landelijke marktplaats voor vrijwillige hulp www.WeHelpen.nl is nu ook beschikbaar in Gorinchem.

Het college van b&w is eind vorig jaar het lidmaatschap aangegaan met de coöperatie Wehelpen voor een periode van drie jaar. Verschillende partnerorganisaties in Gorinchem hebben bij de gemeente aangegeven actief te willen bijdragen aan de invoering van WeHelpen. Dit zijn onder andere Poort6, VGZ, Rivas en de lokale Rabobank.
Een officiële kick-off vond donderdag 4 februari plaats in Buurthuis De Bogerd.

WeHelpen.nl is een online vraag- en aanbodsysteem dat mensen met een hulpvraag op een eigentijdse manier verbindt met mensen die graag iets willen betekenen voor iemand anders. We Helpen is bedoeld voor iedereen met een hulpvraag, bijvoorbeeld mantelzorgers, vrijwilligers of ouderen en voor iedereen die hulp aan anderen wil aanbieden. Het gaat meestal om kleine klusjes.
(bron: Stad Gorinchem)

Lees hier het hele artikel.

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

Alle gemeenten waar Waardlanden het afval inzamelt, gaan Van Afval Naar Grondstof.
Dat betekent dat Waardlanden aan huis met minicontainers gft-afval, papier en pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen –blik-, en drankenkartons) inzamelt.
Restafval moet iedereen brengen naar ondergrondse containers die nieuw in de wijken worden geplaatst. Het doel van de wijziging is meer afval scheiden, zodat er minder afval verbrand wordt. Door de nieuwe manier van het inzamelen van afval komen er grondstoffen vrij voor hergebruik en recycling. Dit is goed voor het milieu en we dragen bij aan de circulaire economie. Meer informatie over het project kunt u lezen op www.waardlanden.nl.

Maar, hoe moet u het restafval aanbieden als u niet naar een ondergrondse container kunt?

Voor mensen met een medische indicatie die niet met vuilniszakken naar een ondergrondse container kunnen gaan, heeft Waardlanden een maatwerkoplossing. Deze maatwerkoplossing is een eigen container bij de woning (container met grijze romp en geel deksel). Deze container leegt Waardlanden een keer in de twee weken. De dag waarop de container wordt geleegd, wordt bij aanvraag van de container kenbaar gemaakt. Als u een medische indicatie heeft en graag een eigen container aan huis wilt voor restafval, dan kunt u contact opnemen met Waardlanden.
Dat kan via telefoonnummer 0183-681111 of vang@waardlanden.nl.

VN verdrag aangenomen!

Vandaag is het een historische dag voor mensen met een beperking. De Tweede Kamer stemde vanmiddag in met de uitvoering van het VN-verdrag!

PvdA-Kamerlid Van Dijk, de initiatiefnemer van het in de wet vastleggen van de toegankelijkheid, spreekt van een historische dag voor mensen met een beperking. "Toegankelijkheid wordt de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering."

Lees hier het hele verhaal.

Alle plekken toegankelijk voor mensen met een beperking

Heugelijk nieuws! Alle plekken toegankelijk voor mensen met een beperking in plaats van ‘Geen verplichte aanpassingen’ zoals eerder gemeld (15 januari jl.) Een stap in de goede richting!

Alle gebouwen, winkels, openbaar vervoer en ook websites moeten gewoon toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Bedrijven kunnen geleidelijk beginnen met eenvoudige aanpassingen. Dat heeft de Tweede Kamer donderdag besloten.

Lees hier het hele bericht

Handige website: welke zorg heb ik nodig?

Een website die jongeren (en hun ouders) kunnen gebruiken om erachter te komen welke zorg zij nodig hebben is ‘Welke zorg heb je nodig’. Jongeren (12 – 30 jaar) en ouders kunnen aan de hand van vragenlijsten daar meer zicht op krijgen. Naast de vragenlijst voor de jongere zelf is er een vragenlijst voor ouders, verzorgers of naast betrokkenen.
Kind en ouders kunnen beide lijsten vergelijken om zo samen tot een goede aanvraag te komen.

Ga naar www.zorgverandert.nl/welke-zorg-heb-ik-nodig, mede mogelijk gemaakt door de NSGK.

16-03-2018

Aftrek belastingen zorgkosten 2017

Komen de kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding enzovoort voor uw eigen rekening? U kunt een deel ervan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting.

IederIn informeert u uitgebreid.Lees meer

27-02-2018

Emmy den Heijer wil een toegankelijk Gorinchem

Mensen met een beperking kunnen zich niet altijd zelfstandig bewerken. Emmy den Heijer van de Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid klimt op de zeepkist in het Gorcums stadhuis. Nou ja, figuurlijk. Die zeepkist blijkt er helemaal niet te zijn. Het is gewoon de naam voor het moment dat je als burgers kan inspreken bij de gemeenteraad.

Stiekem had ze gehoopt dat die kist er zou zijn geweest. "Die had vast geen hellingbaantje gehad, waardoor ik er met mijn rolstoel natuurlijk nooit zonder hulp bovenop had kunnen komen. Een mooi voorbeeld waar ik en honderden andere mensen met een beperking dagelijks tegenaan lopen.

Lees hier het hele verhaal.

(Bron: www.ad.nl., 16 november 2017)

28 februari 2018: Gemeenten mogen mantelzorg niet verplichten
De recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) rondom afdwingbare mantelzorg is net zo’n belangrijke uitspraak als die over de huishoudelijke hulp van medio mei vorig jaar.

'Familie of vrienden kunnen nooit worden verplicht kosteloos hulp en ondersteuning te bieden. Gemeenten moeten de benodigde ondersteuning via een maatwerkvoorziening leveren,' dat stelt advocaat Matthijs Vermaat (Van der Woude De Graaf Advocaten) in reactie op de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in een zaak die een inwoonster uit een bepaalde gemeente tegen de gemeente had aangespannen.

In aansluiting daarop geven we nu een link naar een aanvullend artikel in Binnenlands Bestuur en een link naar de reactie van Per Saldo.

Ook de VNG heeft inmiddels op die uitspraak gereageerd. Zie voor die reactie hier.

10 april 2018: Aanleg geleidelijn blinden en slechtzienden gestart

Donderdag 5 april werd gestart met de aanleg van een geleidelijn waarlangs mensen met een visuele beperking zelfstandig hun weg kunnen vinden van station naar stadhuis. Het is het eerste initiatief van de elf dat echt zichtbaar is in het GO2032 visietraject.

Lees hier het hele artikel
(bron: Gorkums Nieuws)

17 mei 2018: Op de zeepkist! 10 bouwstenen voor een Inclusief Coalitie akkoord

Onlangs heeft Emmy den Heijer op de zeepkist bij de gemeente Gorinchem gestaan. Emmy is voorzitter van de Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid en

· Lid van de Wmo adviesgroep

· Ambassadeur van de Visie van Gorinchem GO2032

· Ambassadeur van het VN Verdrag

Zij 'stond' op de zeepkist omdat zij - als ambassadeur van het VN verdrag - 10 Bouwstenen voor een Inclusief Coalitieakkoord onder de aandacht wilde brengen. Om samen met de gemeente Gorinchem vorm te geven aan een inclusieve samenlevingsvorm te geven. Het VN verdrag is op 12 april 2016 gegratificeerd en verplicht landen om zich te houden aan een inclusieve samenwerking.

Lees haar pleidooi en 10 Bouwstenen hieronder!